Skocz do zawartości

Zobacz nową zawartość
Zdjęcie
- - - - -

Badanie zdolności kredytowej konsumenta

Napisany przez Kasia73 , 06 październik 2016 · 1554 wyświetleń

zdolność kredytowa ocena zdolności kredytowej
Obowiązkiem każdego kredytodawcy przed zawarciem umowy o kredyt czy też umowy o pożyczkę jest dokonanie oceny zdolności kredytowej konsumenta. Jest to nie inaczej, jak analiza możliwości uregulowania zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Analiza jest dokonywana na podstawie posiadanych przez kredytodawcę informacji uzyskanych bezpośrednio od konsumenta lub/i dokonywana na podstawie informacji zawartych w bazach danych (pozyskane z odpowiednich baz danych lub znajdujących się w zbiorach konkretnego kredytodawcy).

Konsument natomiast jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, prawdziwych dokumentów i informacji zgodnych ze stanem faktycznym, które są niezbędne do dokonania takie oceny zdolności kredytowej.

Ocena zdolności kredytowej, a obowiązujące przepisy

Umocowania prawne do oceny zdolności kredytowej przez banki oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów:

- Ustawa o kredycie konsumenckim,
- Ustawa - Prawo bankowe,
- inne regulacje obowiązujące te podmioty.

Odmowa udzielenia kredytu

W przypadku odmowy udzielenia konsumentowi kredytu/pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazach danych lub zbiorze wewnętrznym danego kredytodawcy, kredytodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania konsumentowi informacji (bezpłatnie) o wynikach przeprowadzonego sprawdzenia, łącznie ze wskazaniem baz danych, w których nastąpiło sprawdzenie.

Obowiązek zbadania zdolności kredytowej przez kredytodawcę

Obowiązek sprawdzenia zdolności kredytowej jest obowiązkiem kredytodawcy i nie może być scedowany na pośrednika kredytowego. Dodatkowo ocena zdolności kredytowej wiąże się z z zakazem udzielania kredytów konsumenckich podmiotom, które takiej zdolności nie posiadają.

Podmioty oceniające zdolność kredytową ustalają zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Źródła oceny zdolności kredytowej

Artykuł 9 ust. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim określa źródła, w oparciu o które kredytodawca dokonuje oceny zdolności kredytowej konsumenta: informacje uzyskane od konsumenta, informacje z odpowiednich baz danych oraz zbiory wewnętrzne kredytodawcy.

W Polsce największymi bazami danych dysponuje Biuro Informacji Kredytowej SA (BIK) oraz System Bankowy Rejestr. Natomiast biura informacji gospodarczej nie posiadają historii kredytowej konsumenta.

Zbiory wewnętrzne kredytodawcy, to zazwyczaj informacje pochodzące z zawieranych umów przez konsumenta z kredytodawcą, informacje uzyskane z baz danych.

Ocena zdolności kredytowej

Zasadniczą rolę w badaniu oceny zdolności kredytowej konsumenta, mają załączniki dołączone do wniosku kredytowego:

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów,
- sytuacja majątkowa,
- zobowiązania kredytowe,
- stan rodzinnym.

Ustalenie, czy konsument posiada zdolność kredytową i do jakiej wysokości, zmierza głównie do zminimalizowania ryzyka związanego z niewypłacalnością kredytobiorcy. Złe wyliczenie lub brak oceny zdolności kredytowej może skutkować niebezpieczeństwem niespłacenia przez kredytobiorcę zaciągniętego zobowiązania.

Dopiero prawidłowo złożony oraz wypełniony wniosek o udzielenie kredytu jest podstawą do rozpoczęcia przez bank procedury jego weryfikacji. Brak załączników lub wymaganych dokumentów wstrzymuje rozpoczęcie weryfikacji.

[url="https://kredytdlamas.wordpress.com/"]Najkorzystniejszy Kredyt[/url] - blog finansowy